Odpowiedź MTBiGM na interpelację nr 2554

Odsłony: 574

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 2554

w sprawie obniżenia o 60% stanu sił i środków w Portowej Straży Pożarnej Florian, która zabezpiecza przeciwpożarowo tereny portu i trzech dzielnic Gdańska, oraz wypowiedzenia Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej umowy generalnej przed zbliżającymi się mistrzostwami Euro 2012 przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację posła na Sejm RP Pana Marka Biernackiego z dnia 29 lutego 2012 r. przesłaną pismem o sygnaturze SPS-023-2554/12 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie obniżenia o 60% stanu sił i środków w Portowej Straży Pożarnej Florian, która zabezpiecza przeciwpożarowo tereny portu i trzech dzielnic Gdańska, oraz wypowiedzenia Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej umowy generalnej przed zbliżającymi się mistrzostwami Euro 2012 przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

 1. Do dnia 29 lutego 2012 r. w porcie Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG) realizował ochronę przeciwpożarową na podstawie umów zawartych z Morską Strażą Pożarniczo-Ratunkową sp. z o.o. oraz Portową Strażą Pożarną Florian sp. z o.o. Obydwa podmioty są spółkami niezależnymi od ZMPG i posiadają uznanie właściwego ministra jako jednostki ochrony przeciwpożarowej.

  Stan sił i środków będących aktualnie do dyspozycji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG) w porcie gdańskim to 4 jednostki stanowiące własność ZMPG: ˝Strażak 2˝ ˝Strażak 4˝ ˝Strażak 5˝ oraz ˝Strażak 6 ˝ (karty bezpieczeństwa ww. jednostek są ważne do marca 2013 r.).

  Racjonalizacja wydatków przez ZMPG spowodowała zmianę umowy z PSP Florian zmniejszającą przychody spółki. Następstwem zmniejszenia przychodów PSP Florian była redukcja 50% zatrudnienia z 85 do 42 osób. W ramach tej samej racjonalizacji wydatków ZMPG zdecydował się również na wypowiedzenie umowy generalnej zawartej z Morską Strażą Pożarniczo-Ratowniczą (MSPR) z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, wskutek czego umowa przestała obowiązywać w dniu 1 marca 2012 r. W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej portu w Gdańsku ZMPG podpisał umowę ze Strażą Ochrony Portu sp. z o.o. (SOP), a także w dalszym ciągu kontynuuje współpracę z Portową Strażą Pożarną Florian sp. z o.o. na podstawie aneksu do zawartej umowy.

  W związku z powyższą reorganizacją komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wyraził swoje zastrzeżenia odnośnie do ochrony przeciwpożarowej portu Gdańsk. Komendant, nie podważając prawa do zmian i reorganizacji, stwierdził niezachowanie procedur wynikających z art. 17 i 18 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), z których wynika konieczność uzyskania zgody ministra właściwego ds. wewnętrznych na tworzenie, przekształcanie lub likwidację jednostki ratowniczej, a ich reorganizację i szczegółowe zasady funkcjonowania należy określić w stosownym porozumieniu pod jego nadzorem.

  W celu rozwiązania problemów ochrony ppoż. w porcie gdańskim dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zwołał spotkanie w dniu 12 marca 2012 r., w którym wzięli udział: dyrektor Urzędu Morskiego, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, prezes ZMPG, dyrektor PSP Florian, dyrektor SOP, kapitan portu Gdańsk i przedstawiciele użytkowników obiektów i terminali portowych: PPPP Naftoport sp. z o.o., GASPOL-u, DCT Gdańsk SA, Siark-Port sp. z o.o. oraz Siarkopol SA.

  Przedstawiciele użytkowników obiektów portowych opisali stan bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych terminali i obiektów w świetle przyjętych planów ratowniczo-gaśniczych, w szczególności tych obiektów, których ochrona opiera się na działaniach Państwowej Straży Pożarnej. Część obiektów w porcie gdańskim podlega ochronie przeciwpożarowej na podstawie umów z PSP Florian.

  Od 1 marca 2012 r., w przypadkach konieczności zapewnienia ochrony ppoż. od strony wody, asysta statku pożarniczego realizowana jest przez SOP i PSP Florian.

  W następstwie przeprowadzonego spotkania oraz dokonanego przeglądu obowiązujących umów i planów dyrektor Urzędu Morskiego oraz komendant wojewódzki PSP wspólnie zobowiązali prezesa ZMPG, aby:

  1. najpóźniej do dnia 1 maja 2012 r., zgodnie z procedurami, przeprowadzić formalnoprawnie uznanie statków pożarniczych realizujących ochronę przeciwpożarową od strony wody, jako jednostek pożarniczych (poprzednie uznanie ważne było do dnia 29 lutego 2012 r.);
  2. roty strażackie statków strażackich przeszły przeszkolenie w ośrodku uznanym przez Urząd Morski w zakresie bezpieczeństwa na wodzie (tak jak członkowie załóg jednostek pływających);
  3. do czasu uzgodnienia z Państwową Strażą Pożarną i Urzędem Morskim w Gdyni statki były obsadzone załogami marynarskimi i pożarniczymi jak do czasu reorganizacji;
  4. przeprowadzić analizę oraz ocenę ryzyka w zakresie zatrudnienia, kwalifikowanych strażaków, będących w dyspozycji do ochrony obszaru portu.

  Bezpośrednio po spotkaniu wnioski 2 i 3 zostały wprowadzone w życie w trybie pilnym, to znaczy wszyscy strażacy przeznaczeni do pracy na statkach przeszli odpowiednie przeszkolenia, które zakończyły się w dniu 24 marca i mają otrzymać odpowiednie świadectwa uprawniające do pracy na statkach tzn. świadectwa młodszych marynarzy oraz książeczki żeglarskie. Pozostałe punkty wymagają więcej czasu, ale do rozpoczęcia Euro2012 będą zrealizowane.

  W odpowiedzi na pierwsze pytanie pana posła: nie ma przeszkód, aby stosując § 3 pkt 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zawarto umowę cywilnoprawną pomiędzy podmiotami, które dobrowolnie godzą się współdziałać w akcjach ratowniczych, odpowiednio na obszarze powiatu, województwa lub kraju z odpowiednim komendantem straży pożarnej. W świetle art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) taka umowa mogłaby dotyczyć ochrony przeciwpożarowej portu od strony wody.

  Odnośnie do zapytania dotyczącego wypełnienia delegacji ustawowej zawartej w art. 84 ust. 5 ww. ustawy o bezpieczeństwie morskim uprzejmie informuje, że jest ona powtórzeniem delegacji z art. 26 ust. 1 we wcześniej obowiązującej ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim i należy ją rozpatrywać w połączeniu z art. 83 ust. 1. W obu przypadkach delegacja miała i ma na celu uregulowanie zasad ruchu na wodach wewnętrznych, ale tylko w przypadku gdyby zasady te odbiegały od przepisów Konwencji o zapobieganiu zderzeniom i w związku z powyższym dotychczas oraz obecnie nie ma potrzeby jej realizacji.

 2. Ponieważ przeprowadzona w 1991 r. reorganizacja ochrony przeciwpożarowej oraz PSP nie uwzględniła zakładowych straży pożarnych w portach oraz ochrony pożarowej portów morskich od strony wody, to realizacja tej ochrony przeciwpożarowej spoczywała na portowych strażach pożarnych. Do chwili obecnej te jednostki strażackie funkcjonowały w strukturach zarządów morskich portów, przechodząc różne restrukturyzacje własnościowe. Obszary portu i wody terytorialne są obszarami państwa, więc funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej na tych obszarach w opinii ministra powinno być uregulowane ustawowo. W ramach posiadanych kompetencji ustawowych istnieje możliwość, aby ochronę przeciwpożarową portów, w szczególności od strony wody, powierzyć PSP poprzez przeprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, przy odpowiednim wyszkoleniu i doposażeniu w odpowiedni sprzęt.

Z wyrazami szacunku
Podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko

 

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r.