Odpowiedź MSW na interpelację nr 2554

Odsłony: 592

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 2554

w sprawie obniżenia o 60% stanu sił i środków w Portowej Straży Pożarnej Florian, która zabezpiecza przeciwpożarowo tereny portu i trzech dzielnic Gdańska, oraz wypowiedzenia Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej umowy generalnej przed zbliżającymi się mistrzostwami Euro 2012 przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 9 marca 2012 r. (sygn. SPS-023-2554/12) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Marka Biernackiego w sprawie obniżenia o 60% stanu sił i środków w Portowej Straży Pożarnej ˝Florian˝, która zabezpiecza przeciwpożarowo tereny portu i trzech dzielnic Gdańska, oraz wypowiedzenia Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej umowy generalnej przed zbliżającym się mistrzostwami Euro 2012 przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA uprzejmie informuję, że aktualnie trwają czynności wyjaśniające oraz analizy prawne dotyczące problemów występujących przy zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej Morskiego Portu Gdańsk.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że w przypadku stwierdzenia przez pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej obniżenia stanu bezpieczeństwa pożarowego w obszarze portu i trzech dzielnic Gdańska podjęte zostaną działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa na podległym terenie, m.in. poprzez zawarcie stosownych porozumień.

Ponadto informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komenda Główna PSP podnosiły na forum Rady SAR - organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu - oraz w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej konieczność zmiany przepisów w zakresie bezpieczeństwa morskiego, w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Odnosząc się do podniesionego w wystąpieniu problemu zastosowania § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239), uprzejmie informuję, że przepis ten dopuszcza możliwość zawierania umów cywilno-prawnych z podmiotami godzącymi się na współdziałanie w akcjach ratowniczych.

Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) kompetencje dotyczące wydania stosownych przepisów w zakresie zachowania wymagań bezpieczeństwa morskiego zostały zastrzeżone dla właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego.

Z wyrazami szacunku
Podsekretarz stanu
Stanisław Rakoczy

 

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r.