Interpelacja nr 2554

Odsłony: 570

Interpelacja nr 2554

do ministra spraw wewnętrznych oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie obniżenia o 60% stanu sił i środków w Portowej Straży Pożarnej Florian, która zabezpiecza przeciwpożarowo tereny portu i trzech dzielnic Gdańska, oraz wypowiedzenia Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej umowy generalnej przed zbliżającymi się mistrzostwami Euro 2012 przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Szanowny Panie Ministrze! Portowa Straż Pożarna Florian jest jednostką ochrony przeciwpożarowej działającej w oparciu o decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pismo nr DZKiSO-II-5502-15/3070/WBa3/PK z dnia 9 lipca 2007 r. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA, a także zgodnie z zawartą umową między prezydentem miasta Gdańsk, komendantem miejskim PSP a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA straż ta zabezpieczała pod względem pożarowym przyległe do portu trzy duże dzielnice miasta Gdańsk.

W dniu 1 marca 2012 r. na skutek zmiany umowy generalnej zostanie obniżony o 60% stan sił i środków, co może wyeliminować tę jednostkę z istniejącego i sprawnie funkcjonującego systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w województwie pomorskim, a w szczególności na terenie aglomeracji trójmiejskiej.

Z kolei w dniu 29 lutego 2012 r., czyli w dniu dzisiejszym, upływa termin obowiązywania umowy generalnej 006/TK/2003 dla Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej sp. z o.o., a którą wypowiedział Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA.

Chciałbym zaznaczyć, że Morska Straż Pożarniczo-Ratownicza sp. z o.o. została utworzona za zgodą ministra spraw wewnętrznych i administracji (pismo DBP IV-0212/2412/05 z dnia 18 października 2005 r.), a na mocy rozporządzenia MSWiA w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczego z dnia 14 września 1998 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 798) stanowi integralny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa pomorskiego. Morska Straż Pożarniczo-Ratownicza spełniała określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (art. 15 i 16a) wymagania dla osób zatrudnionych, a wymogi posiadania kwalifikacji pożarniczych przewidzianych przez rozporządzenie MSWiA z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1823, ze zm.).

Specyfika portu gdańskiego polega na funkcjonowaniu obecnie wielu zakładów, których profil działalności związany jest nierozłącznie z obrotem substancjami określanymi jako niebezpieczne. Działalność Gdańskiego Terminalu Gazowego Gaspol wiązała się z koniecznością opracowania raportu bezpieczeństwa uwzględniającego wymagania ustawy Prawo ochrony środowiska dla zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W raporcie tym przyjęto istnienie Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej sp. z o.o. jako jednego z podmiotów zapewniających odpowiednią ilość sił i środków w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z przepompowywaniem gazu ze statków - gazowców LPG. Zadania te z powodzeniem realizowała Morska Straż Pożarniczo-Gaśnicza na przestrzeni ostatnich lat.

Obecnie Zarząd Morskiego Portu Gdańsk odstąpił od umowy generalnej zawartej z Morską Strażą Pożarniczo-Ratowniczą sp. z o.o., pozbawiając akweny portu jakiejkolwiek zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej, nie przestrzegając przy tym procedury wynikającej z art. 17 ustawy o ochronie przeciwpożarowej w zakresie uzyskania zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na likwidację czy też przekształcenie takiego podmiotu.

Szanowny Panie Ministrze, rezygnacja, zwalnianie, zmniejszanie profesjonalnej ochrony przeciwpożarowej, ratowniczej nie tylko akwenów portowych, ale również całej aglomeracji trójmiejskiej w przeddzień Euro 2012, gdzie z pewnością wystąpi wzmożony ruch statków pasażerskich, napływ osób i związane z tym zagrożenie przeciwpożarowe, a nawet zagrożenie terrorystyczne, jest co najmniej nieracjonalne, żeby nie nazwać tego ryzykownym.

Szanowny Panie Ministrze:

  1. Czy jest możliwe na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zastosowanie § 3 pkt 1 o treści: komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej lub komendant główny Państwowej Straży Pożarnej może zawrzeć umowę cywilnoprawną z podmiotami, które dobrowolnie godzą się współdziałać w akcjach ratowniczych, odpowiednio na obszarze powiatu, województwa lub kraju (w ramach kompetencji ustawowych, uwzględniając art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim dotyczący ruchu statków na morskich wodach wewnętrznych oraz korzystania z portów morskich[...]), a także wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 84 ust. 5 tejże ustawy?
  2. Czy w ramach kompetencji ustawowych przewiduje Szanowny Pan Minister inne rozwiązanie?

Z poważaniem
Poseł Marek Biernacki
Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r.

 

Data wpływu 29-02-2012
Data ogłoszenia 15-03-2012 - posiedzenie nr 10