Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Odsłony: 579

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 12 kwietnia 2012 r.

  1. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych o funkcjonowaniu zakładowych straży pożarnych w systemie ratowniczo-gaśniczym,
  2. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych o funkcjonowaniu straży pożarnych działających w portach morskich.

Skrócone informacje o pracach komisji

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ dokonała zmiany w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35). Posła Kazimierza Ziobro (SP) zastąpił poseł Edward Siarka (SP).

Komisja wysłuchała informacji Ministra Spraw Wewnętrznych o funkcjonowaniu zakładowych straży pożarnych w systemie ratowniczo-gaśniczym.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Stanisław Rakoczy wraz z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej - Wiesławem Leśniakiewiczem poinformowali, iż zasady włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 września 1998 r. W systemie tym funkcjonują cztery zakładowe straże pożarne. Zakładowe straże pożarne są strażami komercyjnymi, PSP nie ma nad nimi tak pełnego nadzoru, jak nad strażami ochotniczymi. W dyskusji posłowie postulowali, aby dokładnie policzyć ile jest zakładowych straży i ile osób zatrudniają.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Spraw Wewnętrznych o funkcjonowaniu straży pożarnych działających w portach morskich. Komendant główny PSP - Wiesław Leśniakiewicz poinformował, że portowa straż pożarna to jednocześnie i marynarze i strażacy. Za nadzór przeciwpożarowy na obszarach morskich odpowiadają dyrektorzy urzędów morskich, nadzorowani przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. PSP jest zaskoczona działaniami zarządzających portami, polegającymi na likwidowaniu statków pożarniczych i likwidacji oddziałów portowych straży bez zgody PSP.
Przedstawiciele związków zawodowych strażaków poinformowali, że stan prawny w zakresie ochrony przeciwpożarowej na obszarach lądowych i morskich, a także w portach morskich, nie jest jednolity i precyzyjny. Brak jest przede wszystkim spójnej i pełnej regulacji prawnej odnoszącej się do organizacji bezpieczeństwa pożarowego portów, statków i odpowiedzialności za ich ochronę. Stąd też problem bezpieczeństwa pożarowego w portach i na obszarach morskich należy rozpatrywać w dwóch aspektach: obowiązującego porządku prawnego i koniecznych jego zmian.