Stan trzeźwości

Odsłony: 503

Dodany art. 221b Kodeksu pracy, obowiązujący od 4 maja br., określa, że dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, pracodawca może przetwarzać, gdy pracownik, bądź kandydat do pracy, wyrazi na to zgodę i z własnej inicjatywy przekaże takie dane.

W opinii Urzędu Ochrony Da nych Osobowych wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia. Przepis nie ma związku z badaniem pracowników alkomatem przez pracodawcę. Z kolei okoliczności i zasady, na jakich można przeprowadzić bada nietrzeźwości pracownika określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. Stan trzeźwości pracowników można sprawdzać tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki: badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol wczasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu oraz badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma za pewnić wiarygodność wyniku.

W razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie wykonywania obowiązków służbowych, pojawia się obowiązek niedopuszczenia do pracy. Pracodawca nie musi np. wzywać policji, by zbadała alkomatem pracownika. Uzasadnione podejrzenie, że osoba jest pod wpływem alkoholu jest wystarczające, by nie dopuścić jej do pracy. Badanie alkomatem może być zainicjowane przez pracownika w odpowiedzi na zarzut, że jest pod wpływem alkoholu.

Brzmienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyklucza wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem. W opinii organu ds. ochrony danych osobowych nie ma podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem. Nie można więc traktować badania stanu trzeźwości pracowników jako formy monitorowania pracy pracowników, o której mowa w art. 22 (3) § 4 kp, działania niezbędnego dla zapewnienia bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy, usprawiedliwionego ze względu na uzasadniony interes pracodawcy.

Sporządził: Łukasz Sulej
(stan prawny na 24 lipca 2019 r.)
IBIS 31 z dnia 31.07.2019