Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia br

Odsłony: 476

Od 1 sierpnia br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy podatkowej wprowadzająca „zerowy PIT” dla osób poniżej 26 roku życia. W efekcie zwolnienie z podatku pozwoli osobom do 26. roku życia np. przy minimalnej pensji 2250 zł brutto zaoszczędzić 1,6 tys. zł w skali roku. Przy średnim wynagrodzeniu około 4900 zł brutto w portfelu zostanie im ok. 4700 zł rocznie, które nie trafią do budżetu państwa.

Ustawa zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych PIT przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia do ukończenia przez podatnika 26 roku życia, do 85 528 zł rocznie (zgodnie z górną granicą pierwszego progu podatkowego). Nowe rozwiązania w pełni będą wykorzystane od 1 stycznia 2020 r. W 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł, wyliczony od 1 sierpnia do 31 grudnia br.

Skorzysta z tego rozwiązania około 2 mln osób. W założeniu ma zostać zmniejszony klin podatkowy, czyli różnica między pensją netto pracownika a kwotą, którą firma, zatrudniający, wydaje na jego zatrudnienie.

Nowe rozwiązania w pełni będą wykorzystane od przyszłego roku. Należy jednak zwrócić uwagę, czy nie wystąpi ryzyko obniżenia wynagrodzeń nowo zatrudnianych. Sytuację mogą bowiem chcieć wykorzystać pracodawcy, oferując niższe wynagrodzenia. Resort finansów obliczył, że w ciągu 10 lat działania programu koszt dla budżetu państwa (mniejsze wpływy) wyniosą ok. 25,5 mld zł. Z drugiej strony opcja zerowa może przyczynić się do zmniejszeni zjawiska pracy na czarno i „płacenia pod stołem”, a młodzi ludzie zaczną wcześniej wchodzić na rynek pracy.

Zgodnie z nowelizacją, w odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, uzyskane od tego płatnika od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia.

Ustawa stanowi przy tym, iż przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie rozwiązania wprowadzonego uchwaloną ustawą nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26 rok życia.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek zwolnienie będzie uwzględniane po raz pierwszy do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. – ponad kwotę 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Uchwalona ustawa wprowadza ponadto zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tak aby utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania przychodów z pracy i z działalności wykonywanej osobiście.

ASG